برنامه‌ریزی برای تحقق اقتصاد مقاومتی درون‌زا و برون‌نگر از طریق توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان