بیشتر شکایتهااز دولت قبل برسرمصوبات بود رفع مشکلات ملکی درون دولت