تسلیم استوارنامه سفیر جدید پرتغال به محمدجواد ظریف