رییس مجلس:‌درباره FATF باید از قوانین داخلی بهره کافی برد