طالب لو دوباره به رحمتی رسید وحید عامل جدایی اش از آبی ها را می بخشد