قاسمی: مقام های بحرینی رویکردهای پلیسی و امنیتی را کنار بگذارند