متن عربی درباره عظمت مخلوقات خداوند با ترجمه فارسی