مدیر حوزه های علمیه خواهران: دور شدن از فضای مجازی به نفع دشمن است