معاون رگولاتوری اپراتورها نمی توانند ترابردپذیری را به تأخیر بیاندازند