هیات های عزاداری از خرافه گویی و بدعت گذاری پرهیز کنند