واشنگتن نمی تواند خروج همه معارضان از حلب را تایید کند