پایبند قسم هستم نه نگران شت رای بعضی نمایندگان منافع شخصی را به انجام وظیفه ترجیح می دهند