_کره_شمالی_بسیار_خطرناک_و_سریع_است چمنیان: از این پس به قهرمانی آسیا فکر می کنیم

چمنیان: از این پس به قهرمانی آسیا فکر می کنیم