1500 نیکوکار کشور عضو مجمع خیرین حوزه های علمیه خواهران هستند